×

Dożywotnio 200 złotych do emerytury! Co należy zrobić, aby otrzymać pieniądze?

Dożywotnio 200 zł do emerytury mogą dostać emeryci, którzy złożą odpowiedni wniosek. Zaskakuje fakt, że dofinansowania nie wypłaca ZUS. Świadczenie ma być wypłacane od przyszłego roku. Co należy zrobić, aby je otrzymać i kto ma do tego prawo?

Dożywotnie 200 zł do emerytury. Dla kogo?

Rosnąca inflacja jest dotkliwa dla każdego. Szczególnie dla seniorów, którzy nierzadko wydają ogromne pieniądze na leki. Każdy dodatkowy zastrzyk gotówki jest dla nich pomocny. Obecnie mogą liczyć na 13-stą emeryturę. Na przyszły rok premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również dodatek w postaci czternastej emerytury. Emeryci mają też szansę na tzw. świadczenia uzupełniające, jak choćby 500+ dla seniora czy matczyną emeryturę. Takie pieniądze wypłacane są przez ZUS. Teraz emeryci będą mieli kolejną szansę na przypływ gotówki, czyli dożywotnie 200 zł do emerytury. Co to za dodatek i kto może się o niego ubiegać?

200zł dożywotnio dla seniora

Pixbay

Okazuje się, że nie każdy emeryt będzie mógł starać się o dodatkowe 200 zł do emerytury. Obejmuje to seniorów, służących wcześniej w jednym z miejsc, które zajmuje się zawodowo niesieniem pomocy innym. Jeszcze do tego roku obowiązywało to jedynie pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie zakres świadczeniobiorców znacznie się rozszerzył.

Świadczenie tylko dla określonych zawodów. Jakich?

Dożywotnie 200 zł do emerytury będą mogli też otrzymać emeryci, którzy pracowali w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Warunkiem jest jednak, aby ich staż pracy wynosił minimum 25 lat. Liczy się też wiek emerytalny i złożenie wniosku. Co ciekawe, to nie ZUS wypłaca to świadczenie. Pieniądze przelewać na konto emerytom będzie ZER MSWiA. Jednak wniosku nie może składać bezpośrednio świadczeniobiorca, a na przykład komendant Straży Pożarnej. Jest też kolejny warunek. Wszystko dlatego, że ZER MSWiA musi mieć pewność, iż ubiegający się udzielał się aktywnie przez 25 lat i brał udział w akcjach ratunkowych. Wymaga się także znalezienia trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych. Warto dodać, że jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. 

Wnioskujący powinien złożyć:

  • Klauzulę RODO,
  • zaświadczenia trzech świadków, którzy potwierdzają udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
  • potwierdzenie wiarygodności oświadczeń świadków od Urzędu Gminy.

Świadkami nie mogą być:

  • Małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
  • osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
  • osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki, a wniosek rozpatrzony pozytywnie, co miesiąc dożywotnio emeryt otrzyma 200zł. Dodatkowo członkowi OSP, który złoży wniosek w terminie do 30 września 2022 r., przyznaje się prawo do tego świadczenia z wyrównaniem od pierwszego stycznia 2022 roku.

Fotografie: pixbay

Może Cię zainteresować