×

PiS ma zamiar dopłacać do czynszu, ale tylko niektórym. Musisz spełniać kilka warunków

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ruszył rządowy program „Mieszkanie na Start”. Jest to jeden z elementów pakietu Narodowego Programu Mieszkalnego, który wprowadzono w życie jeszcze, gdy funkcję Prezesa Rady Ministrów pełniła Beata Szydło.

Mieszkanie na Start

Celem programu jest pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu. Polega on na bezzwrotnym finansowym wsparciu osób fizycznych w formie dopłat pokrywających część czynszu wynajmowanego mieszkania (nowego lub poddanego rewitalizacji).

Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań

Ta konkretna pomoc jest dedykowana przede wszystkim dla ludzi młodych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i seniorów. Według rządu, to właśnie są grupy osób o umiarkowanych i niższych dochodach, które trzeba wesprzeć finansowo. Umożliwi to im wynajmowanie mieszkań przez długi okres czasu.

Dofinansowanie nie tylko dla Polaków

Ubiegać się o dopłatę może każda osoba fizyczna, nie tylko obywatel Polski. Programem są także objęci cudzoziemcy, przebywający w naszym kraju na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy.

Szczegóły dotyczące wynajmowanego mieszkania

Mieszkanie na wynajem, w przypadku którego chcemy starać się o dopłatę, musi być oddane do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej, zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą lub spółką gminną. Oznacza to, że mieszkanie musi być nowe lub oddane do używania w wyniku działań rewitalizacyjnych.

Dodatkowo stawiany jest wymóg pierwotnego zasiedlenia w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej.

Należy również pamiętać, że termin stosowania dopłat, to 20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej. Po upłynięciu tego terminu pomoc finansowa nie będzie przyznawana.

Warunki ustawowe

Kolejne przesłanki, jakie musi spełnić najemca mieszkania, to:

osiągać niższe dochody, na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na rynku lokalnym;
nie posiadać tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania;
– faktycznie zamieszkiwać w mieszkaniu objętym prawem do dopłat.

Pozostałe wymogi

Umowa najmu mieszkania musi zostać zawarta w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego.

Dotacje nie dla najbiedniejszych

Ostatnim, ale równie ważnym warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zdolność czynszowa. Najemca mieszkania musi być w stanie terminowo uiszczać opłaty, oczywiście „tylko” w zakresie niepokrywanym dopłatą.

Składanie wniosków

Wniosek o dopłaty składa się w urzędzie gminy. Jednak najpierw trzeba zawrzeć umowę najmu (konieczne jest zawarcie przynajmniej umowy rezerwacyjnej) mieszkania, które jest inwestycją mieszkaniową zrealizowaną na podstawie umowy między inwestorem a gminą lub spółką gminną.

Miesiąc na wydanie decyzji

Po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu decyzji, Ty i wynajmujący zostaniecie niezwłocznie o tym poinformowani. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma na to miesiąc.

Przyznana dopłata do czynszu

Jeżeli otrzymasz dofinansowanie, będziesz zobowiązany płacić czynsz wynajmującemu, po prostu pomniejszony o dopłatę. Ta z kolei zostanie przekazana na rachunek wynajmującego bezpośrednio przez gminę. Zgodnie z ustawą dopłaty będą przyznawane na 15 lat.

Miesięczny dochód

Jednoosobowe gospodarstwa domowe również mogą ubiegać się o dopłatę, o ile ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

W listopadzie 2018 roku wynosiło ono 4966 zł 61 gr. Na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit jest zwiększany o 30 punktów procentowych. To znaczy, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90% przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku trzyosobowego – 120%

Wysokość dopłat

Z informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że w zależności od regionu maksymalna wysokość dopłat do czynszu dla 4-osobowego gospodarstwa domowego może wynieść od ok. 300 do ok. 560 zł miesięcznie.

Sprawdzanie beneficjentów

Gminy będą kontrolowały najemców, którym przyznano pomoc finansową. Chodzi o sprawdzenie, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dopłat do czynszu co roku. W razie wątpliwości, prawo do dopłat będzie zawieszone lub wygaszone.

Jednak powiększenie się dochodu rodziny nie spowoduje wstrzymania dopłaty, jedynie jej pomniejszenie na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Środki przeznaczone na program

W tym roku na dopłaty ma być przeznaczone 200 mln zł. W latach 2020-2033, co roku kwota z poprzedzającego roku będzie powiększana o kolejne 200 mln zł. Od 2034 roku dopłaty będą wynosiły co roku tyle samo, czyli 3,2 mld zł.

Może Cię zainteresować