×

Obozy wakacyjne i kolonie w 2020 roku. Kto będzie mógł w nich uczestniczyć?

Obozy wakacyjne i kolonie w 2020 roku. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Wielu rodziców zmęczonych ciągłą obecnością dzieci w domu i koniecznością sprawowania nad nimi opieki, poszukuje sposobów na przerzucenie odpowiedzialności za dzieci na kogoś innego. Znakomitym rozwiązaniem wydają się być kolonie. Czy jednak w czasie epidemii jest to bezpieczne rozwiązanie?

Obozy wakacyjne i kolonie w 2020 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym zdecydowało, że dozwolona jest organizacja wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, pod warunkiem zastosowania się do stosownych wytycznych, które pozwolą ograniczyć do minimum ryzyko zakażenia koronawirusem.

Aby móc wyjechać na kolonię, konieczne będzie spełnienie szeregu wytycznych. Przede wszystkim uczestnik w dniu wyjazdu musi być zdrowy, co zobowiązani będą poświadczyć rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu. Na kolonię nie będą mogły wyjechać osoby, które zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 2 tygodni przed rozpoczęciem wypoczynku. Informacja ta również musi zostać potwierdzona w oświadczeniu rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

Co więcej, dzieci będą musiały wcześniej zostać zapoznane z regulaminem i zobowiązane do przestrzegania wszelkich wytycznych uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice bądź prawni opiekunowie uczestników będą musieli podać organizatorowi i kierownikowi wypoczynku swój numer telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji.

W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby, rodzice muszą odebrać dziecko w przeciągu nie dłużej niż 12 godzin. Zalecane jest, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła nie więcej niż 12 osób w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz nie więcej niż 14 osób w przypadku dzieci powyżej 10. roku życia.

Miejsce wypoczynku

Wypoczynek będzie mógł mieć miejsce w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa, których funkcjonalność potwierdziła opinia straży pożarnej i które dopuszczono do użytku publicznego. Na organizatorze będzie spoczywać także obowiązek zapewnienia izolacji uczestników koloni od osób niebędących uczestnikami wypoczynku.

Będzie on musiał dysponować odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom, u których wystąpią objawy wskazujące na wystąpienie choroby zakaźnej.

Spis pozostałych wytycznych

 • Liczba uczestników znajdujących się jednocześnie w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być tak dostosowana, aby zapewnić dystans społeczny podczas pobytu i w trakcie zajęć.
 • Dystans społeczny musi obowiązywać przez cały czas, w tym podczas korzystania z pionu sanitarnego.
 • Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu. Należy wyeliminować kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
 • Pomiędzy turnusami w obiekcie powinno zostać przeprowadzone dokładne sprzątanie oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 • Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 • Jeżeli rodzice nie zapewnili uczestnikom środków ochrony osobistej, to obowiązek ten spoczywa na organizatorach. Dostępne powinny być nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem i przyłbice na wypadek wystąpienia zagrożenia epidemicznego.
 • Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego bądź lekarza.
 • Powinien zostać opracowany regulamin uczestnictwa, który przedstawia zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
 • Należy zaplanować bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku zgodnie z podziałem zaproponowanym przez organizatora i kierownika wypoczynku. Ma to na celu uniknięcie gromadzenia się w jednym miejscu dużej liczby osób.
 • Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19.
 • Należy zagwarantować pracownikom i uczestnikom wypoczynku dostęp do miejsc, w których można myć ręce mydłem i wodą.
 • Od kadry oraz uczestników wypoczynku należy egzekwować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowanie środkiem do dezynfekcji.
 • Dozowniki z płynem odkażającym powinny być umieszczone w widocznych miejscach przy wejściach do budynku oraz w pobliżu pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
 • Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma takie zalecenie od inspektora sanitarnego, to konieczne będzie wyznaczenie osoby do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.

Gdy dojdzie do zakażenia…

W przypadku, gdy któryś z obecnych na terenie obozu będzie podejrzany o zakażenie koronawirusem, powinien zostać natychmiast odizolowany od pozostałych uczestników turnusu, a jego rodzice powiadomieni o sytuacji.

Należy wówczas ustalić listę osób znajdujących się w ostatnim czasie w pobliżu osoby zakażonej. Zaleca się wówczas stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie internetowej, dotyczących prawidłowego postępowania w przypadku osób, które miały kontakt z zakażonym.

Konieczne jest także precyzyjne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane przez zakażonego.

Obozy wakacyjne i kolonie w 2020
Pixabay
*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Pixabay

Może Cię zainteresować

zamknij